Ugrás a tartalomra

Minőségpolitika

 

A TÜV RHEINLAND-KTI Kft.

(VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM és ELLENŐRZŐ SZERVEZET)

MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA

 

 

A TÜV RHEINLAND-KTI Kft. (a továbbiakban ”Társaság”) vizsgáló laboratóriuma (a továbbiakban „Laboratórium”) és ellenőrző szervezete külső szervektől független, befolyásmentes, pártatlan, tárgyilagos és kompetens szakértői, vizsgálati egység és megfelelőség-értékelési szervezet.

A Társaság üzletpolitikájában különös hangsúlyt helyez arra, hogy vevőinek bizalmát erősítse. Ennek érdekében folyamatosan felügyeli, hogy a Laboratórium és az Ellenőrző Szervezet elkerüljön minden olyan tevékenységben való részvételt, mely csökkentené a bizalmat szakmai felkészültsége, pártatlansága, ítéletének objektivitása és működésének feddhetetlensége iránt.

A Laboratórium és az Ellenőrző Szervezet személyzetének objektivitását, pártatlanságát, befolyásmentességét és függetlenségét a Társaság ügyvezető igazgatója garantálja, és ezt a munkatársak nyilatkozatban erősítik meg. A személyzet díjazása nem függ a vizsgálati megbízás kimenetelétől. A Laboratórium és az Ellenőrző Szervezet vezetése, saját személyes felelőssége mellett kötelezően biztosítja, hogy a pártatlansággal összefüggő kritériumokat a személyzet betartsa.

Az akkreditált vizsgálati tevékenység egyenletesen magas minőségű végzéséhez szükséges anyagi, személyi, tárgyi és környezeti feltételeket a Társaság biztosítja a Laboratórium és az Ellenőrző Szervezet számára.

A Laboratórium és az Ellenőrző Szervezet vezetése elkötelezett a vizsgálati, illetve ellenőrzési tevékenység követelményeinek megfelelő magas szintű szakmai gyakorlat, valamint a vevők kiszolgálásának magas minősége iránt. Ezek garanciája a munkatársak képzettsége és szakmai gyakorlata, valamint az alkalmazott vizsgálati/ellenőrzési módszerek és eszközök megfelelősége.

A Laboratórium és az Ellenőrző Szervezet szolgáltatásainak színvonala megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025, illetve -17020   szabvány követelményeinek, valamint a vevők elvárásainak. A megbízások előkészítésekor a vezetőség biztosítja, hogy a vevői igényeket a szabályozó dokumentumok adta lehetőségek szem előtt tartásával messzemenően figyelembe vegyék.

A Laboratórium és az Ellenőrző Szervezet irányítási rendszerének működtetése során, valamint stratégiai és taktikai döntéseinél a minőség fenntartása elsődleges szempont. Az irányítási rendszer célja a tevékenységének szabályozása, és ezen keresztül az eredmények megbízhatóságának biztosítása, bármilyen külső befolyás lehetőségének kizárása.

A Laboratórium és az Ellenőrző Szervezet valamennyi munkatársa szabályozott feltételek között, egyértelműen meghatározott feladatokat lát el, munkájának minőségéért teljes körű felelősséggel tartozik, és garantálja a vizsgálati és ellenőrzési eredmények valódiságát. Elkötelezettségük folyamatos a minőség, és az ezt döntően meghatározó irányítási rendszer fenntartása, hatékony működése és továbbfejlesztése iránt. A munkatársak iránt támasztott követelmények, hatás-, és felelősségi körük, valamint helyettesítésük rendje egyértelműen szabályozott.

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás partneri együttműködésen alapul. A vevőnek a szolgáltatás minőségével való megelégedettsége alapvetően fontos, ezért a Társaság kikéri partnerei véleményét. Ennek megismerésével és elemzésével törekszik a Laboratórium és az Ellenőrző Szervezet szolgáltatásai minőségének javítására.

A Laboratórium és az Ellenőrző Szervezet vezetése folyamatosan gondoskodik az emberi tényezők és az eszközháttér fejlesztéséről a műszaki haladással való lépéstartás, és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. Az akkreditált tevékenység alapjául szolgáló jogszabályok, szakmai szabályozások, és szabványok fejlődését figyelemmel kíséri, egyesek fejlesztésében aktívan részt vesz.

A munkatársak kompetenciájának fenntartásáról a Társaság úgy gondoskodik, hogy képességeik megfeleljenek a Labora­tóriumtól és az Ellenőrző Szervezet elvárt szakmai színvonalnak. Ezt oktatásokkal és szakmai képzésekkel biztosítja.

Fejlesztési tervét évenként felülvizsgálja, azt a pénzügyi lehetőségekkel, a piaci igényekkel és előírásokkal összhangban realizálja.

A Laboratórium és az Ellenőrző Szervezet szervezeti felépítését és folyamatait a műszaki igényekhez, és a piaci körülményekhez igazítja, támogatva a team munkát. Együttműködik a szakmai szervezetekkel és szakcégekkel, hogy a vevői igények jobb megismerésével szolgáltatásainak piaci pozícióját erősítse.

A Laboratórium és az Ellenőrző Szervezet Irányítási dokumentumai szolgálnak irányadó szabályozásként. A dokumentumok folyamatos ellenőrzése és igény szerinti továbbfejlesztése biztosítja azok naprakészségét, és a követelményekkel való lépéstartást. A vezetőség által megbízott minőségirányítási vezető(k) felelős(ek) a szervezet MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 és az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabvány szerinti irányítási rendszerének működtetéséért, és ezen belül a dokumentumok karbantartásáért.

A Laboratórium és az Ellenőrző Szervezet személyzete köteles az irányítási dokumentumok tartalmával megismerni, azokat munkája során alkalmazni és az azokban foglaltakat mindenkor betartani. Az irányítási dokumentumokban meghatározott követelmények betartásáért a laboratórium-, illetve szekcióvezető felelős.

A Minőségpolitikai Nyilatkozatban megfogalmazott általános célok a vezetőségi átvizsgálás során felülvizsgálatra kerülnek.

Budapest, 2023. 05. 08.                                                      

 

Finszter Ferenc

ügyvezető igazgató