Ugrás a tartalomra

Minőségpolitika

A TÜV RHEINLAND-KTI Kft. MUNKAVÉDELNI ÉS JÁRMŰTECHNIKAI
LABORATÓRIUM MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA

A TÜV RHEINLAND-KTI Kft. (a továbbiakban ”Társaság)”) MUNKAVÉDELNI ÉS JÁRMŰTECHNIKAI
LABORATÓRIUMA (a továbbiakban „Laboratórium”) külső szervektől független, befolyásmentes, pártatlan, tárgyilagos és kompetens szakértői és vizsgálati egység.

A Szervezet üzletpolitikájában különös hangsúlyt helyez arra, hogy vevőinek bizalmát erősítse. Ennek érdekében folyamatosan felügyeli, hogy a Laboratórium elkerüljön minden olyan tevékenységben való részvételt, mely csökkentené a bizalmat szakmai felkészültsége, pártatlansága, ítéletének objektivitása és működésének feddhetetlensége iránt.

A Laboratórium személyzetének objektivitását, pártatlanságát, befolyásmentességét és függetlenségét a Szervezet ügyvezető igazgatója garantálja, és ezt a munkatársak nyilatkozatban erősítik meg. A személyzet díjazása nem függ a vizsgálati megbízás kimenetelétől.. A Laboratórium vezetése, saját személyes felelőssége mellett kötelezően biztosítja, hogy a pártatlansággal összefüggő kritériumokat a Laboratórium teljes személyzete betartsa.

Az akkreditált vizsgálati tevékenység egyenletesen magas minőségű végzéséhez szükséges anyagi, személyi, tárgyi és környezeti feltételeket a Szervezet a Laboratórium számára biztosítja.

A Laboratórium vezetése elkötelezett a vizsgálati tevékenység követelményeinek megfelelő magas szintű szakmai gyakorlat, valamint a vevők kiszolgálásának magas minősége iránt. Ezek garanciája a munkatársak képzettsége és szakmai gyakorlata, valamint az alkalmazott vizsgálati módszerek és eszközök megfelelősége. A Laboratórium a tevékenységi körébe tartozó jártasságát az akkreditálási ciklusok időtartamára kidolgozott jártassági terv végrehajtásával igazolja.

A Laboratórium szolgáltatásainak színvonala megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek, valamint a vevők elvárásainak. A Laboratórium megbízásainak előkészítésekor a vezetőség biztosítja, hogy a vevői igényeket a szabályozó dokumentumok adta lehetőségek szem előtt tartásával messzemenően figyelembe vegyék.

A Laboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványnak megfelelő irányítási rendszerének működtetése során, valamint stratégiai és taktikai döntéseinél a minőség fenntartása elsődleges szempont. Az irányítási rendszer célja a Laboratórium tevékenységének szabályozása, és ezen keresztül a vizsgálati eredmények megbízhatóságának biztosítása, bármilyen külső befolyás lehetőségének kizárása.

A Laboratórium valamennyi munkatársa szabályozott feltételek között, egyértelműen meghatározott feladatokat lát el, munkájának minőségéért teljes körű felelősséggel tartozik, és garantálja a vizsgálati eredmények valódiságát. Elkötelezettségük folyamatos a minőség, és az ezt döntően meghatározó irányítási rendszer fenntartása, hatékony működése és továbbfejlesztése iránt. A munkatársak iránt támasztott követelmények, hatás-, és felelősségi körük, valamint helyettesítésük rendje egyértelműen szabályozott.

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás partneri együttműködésen alapul. A Laboratórium minden partnerének rendelkezésére áll a vizsgálatokkal kapcsolatos bármely kérdésben. A vevőnek a szolgáltatás minőségével való megelégedettsége alapvetően fontos, ezért a Laboratórium kikéri partnerei véleményét. Ennek megismerésével és elemzésével törekszik szolgáltatásai minőségének javítására.

A Szervezet támogatja a Laboratóriumot abban, hogy az fenntartsa és továbbfejlessze szolgáltatásainak minőségét.

A Laboratórium vezetése folyamatosan gondoskodik az emberi tényezők és az eszközháttér fejlesztéséről a műszaki haladással való lépéstartás, és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. Az akkreditált tevékenység alapjául szolgáló jogszabályok, szakmai szabályozások, és szabványok fejlődését figyelemmel kíséri, egyesek fejlesztésében aktívan részt vesz.

A munkatársak kompetenciájának fenntartásáról a Szervezet úgy gondoskodik, hogy képességeik megfeleljenek a Labora­tóriumtól  elvárt szakmai színvonalnak. Ezt oktatásokkal és szakmai képzésekkel biztosítja.

Fejlesztési tervét évenként felülvizsgálja, azt a pénzügyi lehetőségekkel, a piaci igényekkel és előírásokkal összhangban realizálja.

A Laboratórium szervezeti felépítését és folyamatait a műszaki igényekhez, és a piaci körülményekhez igazítja, támogatva a team munkát. Együttműködik a szakmai szervezetekkel és szakcégekkel, hogy a vevői igények jobb megismerésével szolgáltatásainak piacon elfoglalt vezető pozícióját megtartsa.

A Laboratórium Irányítási dokumentumai szolgálnak irányadó szabályozásként. A dokumentumok folyamatos ellenőrzése és igény szerinti továbbfejlesztése biztosítja azok naprakészségét, és a követelményekkel való lépéstartást. A vezetőség által megbízott minőségirányítási vezető felelős a szervezet MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti irányítási rendszerének működtetéséért, és ezen belül a dokumentumok karbantartásáért.

A Laboratórium személyzete köteles az irányítási dokumentumok tartalmával megismerkedni, azokat munkája során alkalmazni és az azokban foglaltakat mindenkor betartani. Az irányítási dokumentumokban meghatározott követelmények betartásáért a laboratóriumvezető felelős.

A Minőségpolitikai Nyilatkozatban megfogalmazott általános célok a vezetőségi átvizsgálás során felülvizsgálatra kerülnek.

Budapest, 2019. 07. 30.

Finszter Ferenc 

ügyvezető igazgató