Ugrás a tartalomra

ÁSZF

A TÜV Rheinland-KTI Kft
(a továbbiakban „Társaság”)

általános üzleti feltételei

1.    Általános feltételek

        A Társaság nemzeti és nemzetközi szabványok, előírások, utasítások, illetve ezek hiányában saját szakértői által kidolgozott követelményrendszerek szerint végzi feladatait.

2.    A szerződéses viszony

2.1.    Szerződéses viszony akkor keletkezik, ha
- a Társaság ajánlatát a partner írásban – változatlan tartalommal - elfogadja. Csak az írásban tett ajánlatok érvényesek.
- a felek írásbeli szerződést kötnek
- a Társaság írásban megerősíti az Ügyfél írásbeli kérését vagy ajánlatát.
A szóbeli kötelezettségvállalásokat írásban meg kell erősíteni.

2.2.     A szerződéses viszony létrejöttéig a Társaságot kötelezettség nem terheli; vizsgálati tevékenységet nem kezdhet, kivéve, ha a tevékenység célja kármegelőzés, vagy kárelhárítás, vagy a tevékenységet hatósági felszólításra kezdi. 

2.3.     Az ajánlatban, visszaigazolásban, szerződésben a Társaság által teljesítendő szolgáltatások fajtáját és terjedelmét írásban rögzíteni kell. 

2.4.     A szerződés tartalmazhat részteljesítéseket, melyeket megfelelő minőségű teljesítés esetén a Megbízó-nak el kell fogadnia. Eltérő megállapodás híján a részteljesítések legkisebb egysége valamely, a szer-ződéses viszonyt létrehozó írásos dokumentumban megnevezett, önálló eljárás szerinti teljesítés. 
A Társaság az előszállítás jogát fenntartja.

2.5.     A Társaságnak joga van a szolgáltatásait - közvetített szolgáltatásként - egy általa gondosan kiválasz-tott és megfelelőnek ítélt alvállalkozóval elvégeztetni.

3.    Megbízási határidők, időpontok és időtartamok

3.1.     Ha a megbízási határidőktől való eltérések szankcionálásáról a felek a szerződésben nem állapodtak meg, kártérítési, vagy díjmérséklési igény ezen a címen egyik fél által sem támasztható. Megbízó a tel-jesítés határidőn túli részétől érdekmúlás alapján írásos bejelentéssel elállhat, azonban a ténylegesen teljesített tevékenység befejezett részéért (az előre meghatározott részteljesítésekért) teljes térítéssel, be nem fejezett részéért arányos mértékű térítéssel tartozik. 

Megbízó a teljesítés határidőn belüli részétől is elállhat, azonban ez esetben az előre meghatározott részteljesítések valamennyi, már megkezdett tevékenységének teljes vállalási összegét, továbbá – ha a munka már megkezdődött, illetve az elállás időpontja és a szerződés szerinti kezdési időpont között kevesebb, mint 10 munkanap van – a teljes szerződéses összeg, vagy a részteljesítések kifizetése után fennmaradó rész 30 %-át köteles megfizetni. 

3.2.     A határidők be nem tartása még ilyen értelmű megállapodás esetén sem szankcionálható vis maior esetén, továbbá ha a Megbízó a vizsgálati feltételeket maradéktalanul nem biztosította, ill. ha a felek a vizsgálat végrehajtásának a határidőket befolyásoló minden részletét tekintve nem egyeztek meg.

4.    A megbízás végrehajtása

4.1.     Ha a munka a nem a Társaságnak felróható okból (pl. negatív vizsgálati részeredmény, a vizsgálat tár-gyának a Megbízó általi módosítása stb. miatt) szakad félbe, a Társaság – részjelentés kiadása mellett – fenntartja a jogot az addigi tényleges ráfordításnak megfelelő részszámla kibocsátására akkor is, ha a szerződés részteljesítést nem tartalmazott, vagy a részfeladat(ok) nem zárult(ak) le. 

4.2.     Ha a feladat jellegéből adódóan a jelentésnek (pl. jegyzőkönyv) értékelő megállapításokat is kell tar-talmaznia, az esetleges olyan negatív részeredményekről, melyek a vizsgálat folytathatóságát kétsé-gessé teszik, a Társaság a részjelentésben akkor is tájékoztatja a Megbízót, ha a szerződés ilyen kikö-tést nem tartalmazott. Külön megállapodás, vagy a Megbízó jóváhagyása nélkül nem kezd bele olyan vizsgálatokba, melyek negatív eredménye esetleges korábbi részeredmények vagy egyéb ismeretek alapján valószínűsíthető.

4.3.     A szerződés csak egyszeri vizsgálatra (a megjelölt eljárások egyszeri végrehajtására) vonatkozik. Nem a Társaság hibájából eredő mérésismétlések (pl. negatív részeredmények, meghibásodás, vagy a vizs-gálati tárgy időközbeni, a Megbízó által történt  módosítása miatt) csak külön megállapodás esetén le-hetségesek. A vizsgálatot lezáró vizsgálati jelentés készül, ha
- a szerződés szerinti eljárás (ok) maradéktalanul végrehajtásra került (ek), vagy ennek hiányában,
- a bármely okból félbeszakadt vizsgálat rövid úton – egyéb megállapodás hiányában 30 napon belül – nem lezárható, különösképpen, ha az értékelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvben olyan hi-bák kerültek megállapításra, melyek jellege miatt a munka pozitív eredménnyel történő befejezése nem várható. A félbeszakadt tevékenységhez tartozó meg nem kezdett munkák nem kerülnek leszámlázásra.

4.4.     A Társaság az általa készített mérési és vizsgálati jegyzőkönyveket, jelentéseket, az alvállalkozója által készített vizsgálati jegyzőkönyveket, valamint a megbízással kapcsolatos levelezéseket öt éven át megőrzi. A vizsgálati tárgyakat a Társaság – kivéve, ha az alkalmazott eljárás, szabvány mást ír elő – a Megbízónak visszaszolgáltatja.

5.     Hibás teljesítés, szavatosság 

5.1.     A Társaság szavatossága csupán azokra a teljesítésekre terjed ki, amelyek a megbízás tárgyát képezik.

5.2.     A Társaság kizárólag a maga által kidolgozott eljárások helyességéért vállal felelősséget; a magyar vagy nemzetközi szabványban, és/vagy előírásban rögzített eljárások helyességéért a Társaság nem fe-lel. 

5.3.     A Társasággal szembeni esetleges reklamációkat legkésőbb nyolc nappal a jelentés, vagy részjelentés kiadása után, írásban kell érvényesíteni. A rejtett hiányosságokat a felfedezésük után haladéktalanul – de a törvény által előírt szavatossági határidőn belül – kell érvényesíteni.

5.4.     A Társaság hibás teljesítés esetén csak az egyértelműen megállapítható, neki felróható, bizonyított, közvetlen károkért tartozik felelősséggel. A szolgáltatások mértékére és/vagy minőségére vonatkozó (megalapozott) reklamáció esetén a Társaság – kártérítési kötelezettség nélkül – csak utólagos, ill. pót-szolgáltatásra, vagy javításra köteles. A pótszolgáltatás, javítás díjmentes, és új szerződés kötése nél-kül, az eredeti szerződés feltételeinek értelemszerű alkalmazásával történik. Ha ezek az intézkedések nem vezetnek eredményre, a Megbízónak érdekmúlásra való hivatkozással joga van választása szerint ármérséklést kérni, vagy a szerződéstől elállni. Díjcsökkentés vagy elállás esetén a Megbízó a díjcsök-kentésen, vagy a szerződéstől való elállás következményén túl kártérítést csak akkor követelhet, ha a kárt a Társaság bizonyítható szándékossága, vagy a szakmai  szabályok megsértésével együtt járó sú-lyos gondatlansága okozta, és a Társaság csak a közvetlen kár megtérítésére köteles.

5.5.     A Társaság jelentésében, részjelentésében előforduló egyszerű elírások, mint pl. gépelési hibák, vagy formai hiányosságok, melyek a jelentés értékelő részének megállapításait – ha vannak ilyenek – tartal-milag nem érintik, bármikor utólagosan javíthatók anélkül, hogy az illető dokumentum érvényét veszte-né, vagy e javítás kártérítésre, a szerződés felmondására, vagy ármérséklésre adna alapot. 
E javításokra (korrektúrákra) csak a Társaság jogosult. Korrektúrák harmadik félhez eljutott dokumen-tumon – a Megbízó engedélye nélkül – is alkalmazhatók, amiről a Társaság a Megbízót haladéktalanul értesíteni köteles.

6.    Kártérítés és kiadások, költségek megtérítése 

6.1    Nem érintve a Társaság felelősségének a jelen általános üzleti feltételekben rögzített bármely további korlátozását, a Társaságnak a szerződéssel összefüggésben keletkező károkért fennálló felelőssége, illetve kiadások, költségek megtérítésére vonatkozó kötelezettsége (eredjen az bármely jogalapból, le-gyen szó akár hibás teljesítéssel vagy bármely más szerződésszegéssel okozott kárról illetve kiadásról, költségről, akár szerződésen kívüli károkozásról, akár a Társaságot a Megbízó kártalanítására illetve a Megbízó kiadásainak, költségeinek megtérítésére vonatkozóan bármely egyéb jogalapon terhelő köte-lezettségről), a magyar jog által megengedett lehetséges legteljesebb mértékben és körben, összesen 5.000.000,-Ft (azaz ötmillió forint) összegre korlátozott. 

6.2     A Társaság a vizsgálat tárgyának az eljárások szerint végzett vizsgálatai közben bekövetkező esetleges meghibásodásáért, sérüléséért, rongálódásáért felelősséget még akkor sem vállal, ha maga az alkal-mazott eljárás nem tartalmazza a tárgy megrongálását.

6.3    A Megbízó köteles minden átvett adathordozót megvizsgálni, hogy az az ő, vagy harmadik személy rendszerére nem lehet-e káros hatással. A Társaság erre vonatkozólag nem visel felelősséget.

7.     Fizetési feltételek

7.1.     A tevékenység megkezdésekor – eltérő megállapodás híján – a Társaság az előkalkulált vállalási ár 50%-át előlegként számlázza. Ennek teljesítése a munka megkezdésének feltétele.

7.2.     A számlareklamációkat a számla kézhezvételétől számított egy héten belül írásban és indokolással kell megküldeni a Társaságnak. Ellenkező esetben a számla elfogadottnak tekintendő.

7.3.     A kifizetések a számla beérkezése után legkésőbb a számla szerinti fizetési határidőig, levonások nél-kül az aktuális számla- és vevőadatok megadásával átutalással, vagy a Társaság pénztárába történő befizetéssel történnek. 

7.4.     A vizsgálati jegyzőkönyvek, jelentések, a feladat lezárását jelentő anyagok a teljes vizsgálati díj kifize-tése után kerülnek kiadásra.

7.5.     Késedelmes fizetés esetén a Társaság a késedelmesen fizetett összeg után 20% késedelmi kamatot számít fel.

7.6.     A Megbízó viszont-igényeinek beszámítása és visszatartási jogainak érvényesítése nem megengedett, kivéve, ha a felek erről írásban megegyeztek, vagy a követelést bíróság jogerős ítélettel megállapította.

8. Vegyes rendelkezések

8.1.     A Társaság munkatársai olyan üzleti és tevékenységi viszonyokról, amelyek a tevékenységük során tudomásukra jutnak, illetéktelen harmadik félnek nem továbbíthatnak, ill. nem adhatnak információkat.

8.2.     Az általa elkészített vizsgálati jegyzőkönyvekre, szakvéleményekre a Társaságnak szerzői joga van, kivéve, ha a felek másképpen állapodnak meg.

8.3.     A Megbízó kezeskedik azért, hogy mindent elkerül, ami a Társaság munkatársainak függetlenségét veszélyeztetné. Különösen érvényes ez az alkalmazási ajánlatokra. 

8.4.     A szerződéses viszonnyal kapcsolatos valamennyi jogvita elbírálására (ide értve a szerződés létrejötté-vel, érvényességével kapcsolatos kérdések elbírálását is) a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy, ha a jogvita elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a vonatkozó magyar jogszabályok szerint illeté-kes (magyarországi) törvényszék illetékes. A Társaság azonban jogosult arra is, hogy a Megbízót a Megbízó székhelye szerinti ország illetékes bírósága(i) előtt perelje (ha a Megbízó székhelye nem Ma-gyarországon van.). 

8.5        A Társaság és a Megbízó közötti jogiviszonyra és üzleti kapcsolatra kizárólag a magyar anyagi jog irányadó. 

8.6.    Az általános üzleti feltételekben foglaltaktól való eltérés csak a Felek között írásban rögzítve, a megfe-lelő pontra való hivatkozással történhet.

8.7     A Megbízó általános szerződési feltételei nem válnak a felek közötti szerződés részévé, akkor sem, ha a Társaság nem tiltakozott ellenük kifejezetten, vagy jogfenntartás nélkül elfogadja a Megbízótól a fize-tést, vagy jogfenntartás nélkül teljesíti a szolgáltatásokat. 


2022.01.22